مانیفست کالا یا Cargo Manifest   چیست؟

مانیفست کالا صورت کامل و خلاصه ای از کلیه محمولات کشتی است. یک رونوشت آن در کشتی است و رونوشت دیگر به بنادر تخلیه ارسال می شود. مشخصاتی که در مانیفست کالا باید ذکر گردد، به شرح ذیل است:

 1. در بالای صفحه نام کشتی و شماره سفر، نام کاپیتان کشتی، نام بنادر بارگیری و تخلیه و… ذکر می گردد.
 2. شماره و تاریخ بارنامه                                              B/L No. and date
 3. علائم و شماره های کالا                                 Marks and Numbers of Cargo                     
 4. تعداد بسته ها و شرح آن                         Number of packages and descriptions    
 5. ارسال کننده کالا                                                         Shippers                      
 6. بندر بارگیری                                                        Port of Shipment                                                     
 7. صاحب کالا یا گیرنده کالا                                             Consignee                    
 8. بندر مقصد                                                              Destination
 9. تناژ و مقدار محموله (بطور تقریبی)                         Estimated Tonnage
 10. نرخ کرایه حمل                                                       Freight rate                             
 11. وزن واقعی کالا                                                     Actual Weight
 12. حجم واقعی (اگر وجود داشته باشد)                     Actual Measurement  
 13. اصل کرایه                                                           Actual freight                                                               
 14. محل پرداخت کرایه حمل                                 Where freight is payable
 15. ملاحظات دیگر                                                     Other Remarks            

 

 

پاسخ بدهید