مانیفست کالا یا Cargo Manifest   چیست؟

مانیفست کالا صورت کامل و خلاصه ای از کلیه محمولات کشتی است. یک رونوشت آن در کشتی است و رونوشت دیگر به بنادر تخلیه ارسال می شود. مشخصاتی که در مانیفست کالا باید ذکر گردد، به شرح ذیل است:

 1. در بالای صفحه نام کشتی و شماره سفر، نام کاپیتان کشتی، نام بنادر بارگیری و تخلیه و… ذکر می گردد.
 2. شماره و تاریخ بارنامه ( B/L No. and date  )                                     
 3. علائم و شماره های کالا  ( Marks and Numbers of Cargo)                                                
 4. تعداد بسته ها و شرح آن  (  Number of packages and descriptions)                        
 5. ارسال کننده کالا  (  Shippers    )                                                                      
 6. بندر بارگیری  ( Port of Shipment)                                                                                          
 7. صاحب کالا یا گیرنده کالا  (  Consignee )                                                            
 8. بندر مقصد ( Destination)                                                           
 9. تناژ و مقدار محموله (بطور تقریبی)   ( Estimated Tonnage)                  
 10. نرخ کرایه حمل  (  Freight rate)                                                                                
 11. وزن واقعی کالا  (  Actual Weight)                                                 
 12. حجم واقعی (اگر وجود داشته باشد) (  Actual Measurement )                 
 13. اصل کرایه   (  Actual freight  )                                                                                             
 14. محل پرداخت کرایه حمل   (  Where freight is payable)                            
 15. ملاحظات دیگر  ( Other Remarks)                                                              

 

پیشنهاد مطالعه: چارتر پارتی چیست

 

پاسخ بدهید